zondag 25 juli 2010

Opmerkelijk

Zoekend in oude krantenarchieven kwam ik bij toeval de volgende twee berichten tegen. In de originele tekst staan naam en woonplaats van de betrokken veroordeelde voluit geschreven; ik vond dat voor het verhaal niet relevant en heb er daarom voor gekozen te volstaan met initialen.

Uit de Schiedamsche Courant van 8 mei 1884:

De heer K. was in Mei 1883 burgemeester van H. en nam als ambtenaar van den Burgerlijken Stand kennis van de aangifte van een voorgenomen huwelijk van een jonkman uit H. met een meisje te S. Toen men te bepaalder tijd ten Raadhuize verscheen, had de burgemeester echter iets verzuimd, waardoor de stukken niet in orde waren: om dat goed te maken, beloofde hij, over acht dagen te S. bij de bruid aan huis te komen trouwen, hetgeen geschiedde.

Toen nu eenigen tijd later de jonge man te S. zijn eerstgeborene kwam aangeven, bleek echter, dat de trouwerij niet in orde was geweest, daar K. te weinig getuigen had gexebischt,en bovendien op vreemd grondgebied geen huwelijk had mogen voltrekken, alsook de stukken niet overeenkomstig de waarheid had ingeschreven.

K. heeft nu deswege voor het Hof te Leeuwarden terecht gestaan. Het O.M. eischte schuldigverklaring aan het als ambtenaar in het opmaken van een akte, tot zijn post behoorende, bedriegelijk de omstandigheden daarvan te hebben veranderd en door valsche feiten als waar te hebben vervangen, met veroordeeling tot xbd jaar celstraf en f50 boete.

De verdediger Mr. M. Oldenhuis Gratama bestreed in hoofdzaak het bedriegelijk oogmerk en concludeerde vrijspraak.

Uit de Schiedamsche Courant van 10 mei 1884:

Het gerechtshof te Leeuwarden heeft gisteren uitspraak gedaan in de zaak van den heer K., vroeger burgemeester van H., thans zonder beroep en wonende te A.

Gelijk reeds vroeger door ons is medegedeeld, werd deze oud-burgemeester beschuldigd van op 17 Juni '83 een huwelijk te hebben voltrokken in eene andere gemeente (S.), ten huize van de bruid en in tegenwoordigheid van 4 in plaats van 6 getuigen; voorts dat hij later de akte in duplo heeft ingevuld, daarin schrijvende dat het geschied was te H. en in het openbaar en dat de vader van den bruidegom er bij tegenwoordig was geweest, hetgeen niet het geval was.

Het Hof heeft gisteren den heer K. schuldig verklaard aan het als ambtenaar in het opmaken van een akte, tot zijn post behoorende, bedriegelijk de omstandigheden daarvan veranderen door valsche feiten als waar uit te maken, en veroordeeld tot 6 maanden celstraf en f50 boete.

Ik vraag me af of zoiets tegenwoordig ook nog zo zwaar bestraft zou worden...

Aantal entry's: 77.166

Aantal met mijn achternaam: 6.982

Geen opmerkingen:

Een reactie posten